lesson – english and gujarati sentences

હું હંમેશ અહીં હોઉં છું
I am always here

તે કદી મોડો પડતો નથી
It is never too late

અહીં સુવું યોગ્ય નથી
It is not suitable to sleep here

તેઓ સામાન્ય લોકો છે
They are ordinary people

અમે મેચ જોવા જઈએ છીએ
We go to watch the match

તને શું જોઈતું હતું
what did you want

કઈ ચોપડી મારી છે
Which book is mine?

તમે આ નિબંધો સારી રીતે લખિયા
You write these essays well

મેં ઘણી વાર્તાઓ લખી છે
I have written many stories

તે મારા માતા પિતા છે
They are my parents

તમારા માટે ત્યાં રૂમ છે
There is room for you

તમે સલામત છો તે હું જોઇશ
I will see that you are safe

હું તેના મિત્ર ને ઓળખતો નથી
I don’t know his friend

શું તેઓ તમારા મિત્રો નથી
Aren’t they your friends?

ગોપાલ આ સ્થળ જોયું નહોતું
Gopal had not seen this place

જે સારું રમી હતી તે છોકરી ક્યાં છે
Where is the girl who played well

આપણે કદી ગામડામાં રહીશું નહીં
We will never live in a village

તમારો નોકર અમારો ઓરડો સાફ કરતો નથી
Your servant does not clean our room

આપણા દેશમાં ત્યારે લોકો આટલું ભણતા નહોતા
In our country then, people did not study so much

રમેશ હોશિયાર છોકરો છે
Ramesh is a smart boy

તમારી પાસ કેમેરા છે
You have a camera

શું તે સમયસર આવી
Did she arrive on time?

શું તેને પૂરું કર્યું છે
Have finished it

શું તમે હિન્દી બોલી શકો છો
can you speak hindi

સાહેબ હું જાઉં
sir i will go

શું આપણે રાત્રે વાંચવું જોઈએ
Should we read at night?

હું તંદુરસ્ત છું
I am healthy

તે ખરેખર એક માયાળુ છોકરી છે
She is really a kind girl

નયના નૃત્ય કરી શકે છે
Nayana can dance

તેવો અમારી સાથે જમસે
He eats with us

હું બીમાર નથી
I’m not sick

કલાવતી મને ઓળખતી નથી
Kalavati doesn’t know me

પેલો પુરુષો દોડી શકતા નહિ
Those men cannot run

કેમ નહિ
why not

શું નથી કરી શકતી
What can’t do?

શું નહીં જમે
What not to eat

શું નહીં મળીએ
What will not be found

શું નહીં છોડી દેવું જોઈએ
What should not be left out

શું ઓળખે છે
What do you recognize?

શું શીખવશે
What will teach

મારી ઘરે જવાની ઈચ્છા છે
I want to go home

સૂઈ જવાનો સમય થયો છે
It’s time to sleep

લખવા માટે તમારી પાસે પેન છે
You have a pen to write with

આધાર રાખશે નહીં
Will not support

દાક્તર થવું લાંબી પક્રિયા છે
Becoming a doctor is a long process

તમે મને જે આપશો તે હું ખાઈશ
I will eat what you give me

કેટલી છોકરીઓ સારું રમે છે
How many girls play well

તમારી પાસે કઈ પૈસા છે
What money do you have?

તે અન્ય અધિકારી ને મળ્યા
He met another officer

તેની થેલીમાં કશુંક છે
There is something in his bag

ખાવની તેની પાસે કશુંક છે
He has something to eat

સુહાશ દરોજ બરોડા જાય છે
Suhash goes to Baroda every day

મેં આ સ્થળ અગાઉ જોએલું છે
I have seen this place before

તે હવે વાંચવાનું શરુ કરે છે
He now starts reading

બગડેલો સમય ક્યારે પાછો આવતો નથી
Lost time never comes back

વેકેસન ઝડપ થી શુરુ થશે
The vacation will begin in earnest

આપને વારંવાર ભૂલો કરીએ છીએ
We often make mistakes

તે મને બે વાર મળી છે
I got it twice

તમે કઈ રીતે વાંચો છો
How do you read?

શું તમે નવી ગાડી લાવ્યા છો
Have you brought a new car?

તેઓ ચોરોની પાછળ દોડ્યા
They ran after the thieves

તે કદી મોડો પડતો નથી
It is never too late

ગોપી સૈથી ઉંચી છે
Gopi is taller than Sai

હું ગામડે ગઈકાલે જઈને આવી
I went to the village yesterday

શાંતિ એ સૌથી મોટું શુખ છે
Peace is the greatest happiness

દિવસમાં હું કામ કરું છું
I work during the day

હું બહાર જાઉં
i go out

ભગવાન તમેને આશિષ પાઠવે
God bless you

તમારે તમારા ચશ્મા સાફ કરવા જોઇએ
You should clean your glasses

તમારે ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી
You don’t need to rush

મને વરસાદમાં બહાર જવાનું નથી ગમતું
I don’t like going out in the rain

તમે કાલે આવો છો
you come tomorrow

અમે દોડવા તૈયાર છીએ
We are ready to run

તમારે જે પીવું હોય તે પીવો
Drink what you want to drink

જે થયું છે એ ના થવું જોઈએ
What has happened should not happen

તમે જે કોઈ ગમે તે એક પેન લો
Take any pen you like

તેણે જે કઈ કહું છે તે સાચું હોય શકે નહીં
What he says cannot be true

મારુતિ કંપની પાસે ઘણી મશીનરી છે
Maruti company has many machinery

તમારા ખડમાં કોઈ બારી છે ખરી
There is a window in your rock right?

શું તમારા પાકિટમાં કશું જ નથી
Is there nothing in your wallet?

પેલા ખાલી ઘરમાં કોઈ રહેતું નથી
No one lives in that empty house

ચિંતા ન કરો બધુ જ બરોબર છે
Don’t worry everything is fine

કૃપા કરીને મને કઈ ઠંડુ લાવી આપો
Please bring me something cold

કાલે કેટલા ખેડૂતો મારી દુકાને આવિયા હતા
How many farmers came to my shop yesterday

આજે મારા વગરમાં કોઈ જ ગેરહાજર નથી
Today no one is absent without me

મારુ ગામ વડોદરાથી થોડુંક દૂર છે
My village is a little far from Vadodara

હમે હોટલ ગયા ખરા પણ કઈ ખાધું નહિ
We went to the hotel but did not eat anything

શું આપણે પોતે ખાડો ખોદી શું
Do we dig a hole ourselves?

મેં પોતે અરજી નહોતી લખી
I did not write the application myself

તમને પોતે પોતાને દોષ દીધો
You blamed yourself

મેં જાતે જ તેણે કહ્યું
I said it myself

તમે પોતે જ આ કાગળ લાવ્યા છો
You brought this paper yourself

તેણે પોતે જ ત્યાં જઈને ટપાલ આપી
He himself went there and delivered the mail

તે તમારા માટે ક્યારે રાંધે છે
When does he cook for you?

સિંહ જંગલ નો રાજા છે
The lion is the king of the jungle

મારા શિક્ષક તમારા કરતાં વધારે ભણેલા છે
My teacher is more educated than you

અમને ફીસ મળી છે
We have received the fees

આપણે પ્રમાણિક લોકો છીએ
We are honest people

તે તમને મળવા આતુર છે
He looks forward to meeting you

શું કામ કરવાની તમારી ફરજ છે
What is your duty to do?

તમે સવારે વહેલા ઉઠી જજો
You wake up early in the morning

તમે મને મારી મર્ઝીનું કરવા દો
You let me do what I want

તમે કાલે આવો છો કે નહીં
Are you coming tomorrow or not?

અમને તમને મળીશું
We will see you

કલાવતી તમને ઓળખતી નથી
Kalavati doesn’t know you