Gujarati English

તું ક્યાં છે
Where are you?

શુ તમે ઇંગલિશ બોલ તા આવડે છે
Can you speak English?

તમે કઈ થી આવિયા છો
Where did you come from?

તમે શુ કામ થી આવિયા છો
What work did you come from?

તમે શેના માટે આવિયા છો
What are you here for?

તમને જમવા માં શું ગમે છે
What do you like to eat?

તમને કયું પક્ષી ગમે છે
Which bird do you like?

તમને કઈ રમત ગમે છે
What sport do you like?

તે જમી લીધું
It was eaten

તમને કયું ગીત ગમે છે
Which song do you like?

તમને કઈ જગ્યા એ ફરવાનું ગમે છે
Which place do you like to visit?

શું તમને ખબર છે
Do you know?

તને મારી સાથે ક્યાં ફરવા જાઉં છે
Where do you want to go with me?

શું તને ગુજરાત ગમે છે
Do you like Gujarat?

હા મને ગુજરાત ગમે છે
Yes I love Gujarat.

તમે ક્યાં કઈ સ્કૂલ માં છો
What school are you in?

શું તને વાંચતા આવડે છે.
Can you read?

તારી મમ્મી નુ નામ શું છે.
What is your mother’s name?

તારા ભાઈ નુ નામ શું છે
What is your brother’s name?

તારી બહેન નુ નામ શું છે
What is your sister’s name?

તમારો જન્મ દિવશ ક્યરે આવે છે
When is your birthday?

આજે તમે શું કરવા ના છો
What are you going to do today?

તારી ઘરમાં કેટલા લોકો છે
How many people are there in your house?

તમે કઈ જગ્યા એ છો
What place are you from?

શું તને ગરબા રમવા નું ગમે છે
Do you like to play Garba?

તને શું ગમે છે
What do you like?

તને કયો રંગ ગમે છે
What color do you like?

શું તમને વૃક્ષ ગમે છે
Do you like tree?

તું શું વિચારે છે
What do you think?

મેં અતારે કઈ વિચારીયું નથી
I have not thought of anything.

તમે કાયા સમય ઘરે આવશો
What time will you come home?

આજે કઈ તારીખ છે
What date is today?

તમે કયું વિષય ગમે છે
Which subject do you like?

શું તમને મારા ઉપર ભરોસો છ
Do you trust me?

તમે આજે બૌજ ખુશ છો
You are very happy today.

હવે હું ઘરે જાઉં છું
Now I’m going home.

ચાલો આવજો
ok, bye.

તમારું આજ નો દિવશ કેવો છે
How is your day today?

શું તમે ગુજરાતી છો
Are you gujarati?

શું
what

એટલે
That is

ક્યાં
where

શું કરો છો તમે બધા
what are you all doing?

કઈ જગ્યા ઓ માં પાણી નથી
Which place has no water in it?

શું તમે પાણી તરસ લાગી છે
Are you thirsty for water?

તમારૂં સૌભાવ બૌજ સારું છે
Your kindness is good

તમે
you

હું એટલે
I mean

શું તમે વૃક્ષ ને પાણી આપો છો
Do you water the tree?

તમે મારી સાથે ચાઇ પીવા આવશો
You will come to drink tea with me

શું તમે જમવાનું બનવતા આવડે છે
Do you know how to cook?

શું તમે જાવો છો
are you going

હા હું હવે જાઉ છું
Yes I’m going now

જોવો સાંજ થવા આવી
It was evening

તમારી જિંદગી કેવી ચાલે છે
how is your life going

તમને જમવા માં શું ગમે છે
What do you like to eat

તમને મીઠા માં શું ગમે છે
What do you like in sweet?

બોલો એટલે
Speak that is

શું તમને લાલ કલર ગમે છે
Do you like the color red?

શું તમને વાઘથી બીક લાગે છે
Are you afraid of tigers?

આજે કયો વાર છે
What time is it today?

શું તમે સપના જોવા ગમે છે
Do you like to dream?

તમને બધાને શુભ દિવાળી
Happy Diwali to you all

તમને કયો તહેવાર ગમે છે
Which festival do you like?

તું સાચું બોલે છે
You speak the truth

હું તને એક વાત કહેવા માગું છું
I want to tell you something

શું તને મારી વાત ઉપર ભરોસો નથી
Don’t you trust me?

શું તમે મારા ઘરે આવશો
will you come to my house

તારું ઘર બૌજ સરસ છે
Your house is very nice

મને નવા કપડા લેવા છે
I want to buy new clothes

તમે આ દિવાળી એ ક્યાં ફરવા જાઓ છો
Where are you going this Diwali?

શું તમને રાત માં તારા જોવા ગમે છે
Do you like stargazing at night?

તમારું પૂરું નામે શું છે
What is your full name?

તમે બીજી કઈ ભાષા આવડે છે
What other languages ​​do you know?

મને મારો ભારત દેશ બૌજ ગમે છે
I love my country India

હું હંમેશ ખુશ રહું છું
I am always happy

આજે હું ભગવાને પ્રાર્થના કરવા જાઉં છું
Today I am going to pray to God

હું આજે મંદિર જાઉં છું
I am going to temple today

શું તને તાજમહેલ ગમે છે
Do you like the Taj Mahal?

તું મારી ચિંતા ના કરીશ
You don’t worry about me

શું તને કાયો મૌસમ ગમે છે
Do you like any weather?

ગઈકાલે આપણે ક્યાં ગયા હતા
Where did we go yesterday?

આપણને કેટલો સમય થયો વાત કરે
How long have we been talking

તને ખબર છે આ વ્યેક્તિ કોણ છે
You know who this person is?

Do you know who this person is?

શું તમને ગાય ગમે છે
Do you like cow?

હવે ઠંડી નું મૌસમ આવે છે
Now the winter season is coming.

શું તને આ મૌસમ ગમે છે
Do you like this season?

મને ઉંચા પહાડો બૌજ ગમે છે
I love the high mountains.

મને ઉંચા થી બીક લાગે છે
I am afraid of heights

હું આજે મારા ગામડે જાઉં છું
I am going to my village today.

જોવો આ ખેતર કેટલું સરસ છે
Look how nice this farm is!

તમે ખેતર માં શું શું વાવો છો
What do you plant in the field?

જોવો આ ખેતર માં કેટલી હરિયાલી છે
See how much greenery there is in this field.

તને ખબર છે મેં નવો ફોને લીધો છે
You know I got a new phone.

તારા મન માં શું ચાલે છે
what is going on in your mind?

આજે મારો પહેલો દિવસ હતો નોકરી નો
Today was my first day on the job.

આજે મારો દિવસ સારો જશે
I will have a good day today

હું આજે તારા ઘરે આવું છું
I am coming to your house today

ચાલો આપણે આજે બાર જમવા જઈ એ
Let’s go to dinner today

આજે મારી શાળાની રજા છે
Today is my school holiday

આજે મારી રજા છે
Today is my holiday

આજે મારી નોકરી ની રજા છે
Today is my day off from work

આજે ઘરમાં પ્રસન્ગ છે
Today there is an occasion at home

આજે મારે વાચું છે
I have to read today

હું આજે બૌજ દુઃખી છું
I am very sad today

હવે કયારે આવશે
When will it come now?

તું સમજે છે ને મને
You understand me

સમય સાચવો
Save time

હવે આપણે કાલે મળીશું
Now we will meet tomorrow

શું તમે બાર ફરો છો
Do you spin bars?

તે આજે શું જમીયું
What did he eat today?

તું આજે બૌજ સારી લાગે છે
You look good today

ગઈ કાલે હું નોકરી નથી જવાની
I didn’t go to work yesterday

આજે હું લેટ ઘરે આવીશ
I will come home late today

મને કઈ યાદ નથી રહેતું
I don’t remember anything

મેં આજે બૌજ કોશિશ કરી
I tried today

શું તને મારી વાત નું ખોટુ લાગિયું છે
Do you misunderstand me?

મેં આજે બૌજ કામ કરિયું
I did all the work today

આજે મને કંટાળો આવે છે
I am bored today

આજે મને ભૂખ નથી
I am not hungry today

આજે હું બૌજ ગુસ્સામાં છું
Today I am very angry

મને આ ચોપડી બૌજ ગમે છે
I love this book

આ ચોપડી નું નામ શું છે
What is the name of this book?

આ ચોપડી ની કિંમત શું છે
What is the price of this book?

તને મેં પેલી દુકાને જોઈ હતી
I saw you in that shop

આજે મને બૌજ પસ્તાવો થાય છે
Today I regret a lot

આજે મેં તારા માટે મનપસંદ જમવાનું બન્યું છે
Today I have made a favorite meal for you

હું આ વાત યાદ રાખીશ
I will remember this

હું આજે વેલી ઘરે જઉં છું
I am going home today

તને મારી યાદ આવે છે
You miss me

આજે મારા ઘરે કલર કરવા નો છે
Today I have to paint at home

હું જઉં છું
i am going

આજે આપણે બધા ક્યાં મળીએ
Where shall we all meet today?

હું આજે મારી મમ્મી ના જોડે જાઉં છું
I am going with my mom today

મને ઘોડા ઉપર બેસવા નું બૌજ ગમે છે
I love the idea of ​​riding a horse

શું તમને ભારત નો નકશો ખબર છે
Do you know the map of India?

આજે બધા ખુશ છો
Everyone is happy today

ચાલો બધા ઘરે જઈએ
Let’s all go home

હું હવે કાલે આવીશ
I will come tomorrow now

તમે કઈ સ્કૂલ માં જાઓ છો
which school do you go to

મારુ નામે ઉમંગ છે
My name is Umang

હું મારા પરિવાર સાથે ખુશ છું
I am happy with my family

આજે મેં મારા દોસ્તો જોડે બેસી ને ચાઇ પીધી
Today I sat with my friends and drank Tea

તમે મારી સાથ વાંચવા બેસો
You sit and read with me

આજે હું આખી રાત વાંચવાનો છું
Today I am going to read all night

આજે હું સ્કૂલ ગઈ હતી
I went to school today

આજે હું કોલેજ જવાનો છું
Today I am going to college

આજે મારી ભાઈ મળવા આવશે
Today my brother will come to visit

હું આજે હું જીમ નથી જવાનો
I am not going to the gym today

આજ નુ વાતાવરણ બૌજ અલગ છે
Today’s environment is completely different

આજે મને બૌજ ઉંઘ આવે છે
Today I feel very sleepy

આજે હું ગીતા વાંચું છું
Today I am reading Gita

હું આજે દોડ માં ભાગ લઉં છું
I am running today

આજે મારી સ્કુલ ની પરીક્ષામાં મારો પહેલો નંબર આવીયો છે
Today my first number has come in my school exam

ગઈ કાલે કોલેજ ની રજા હતી
Yesterday was a college holiday

રવિ વારે મારી નોકરી ની રજા છે
Sunday is my day off from work

તમને હું આજે એક સવાલ પૂછું છું
I ask you a question today

મારી બચપની યાદો બૌજ સારી છે
My childhood memories are very good

આજે આપણે બૌજ મજાક મસ્તી કરીશું
Today we will have fun

કાલે હું ઘરે જઈશ
I will go home tomorrow

મને મારી ઇચ્છાથી આગળ વધવું છે
I want to go ahead with my will

મને ચોકલેટ બૌજ ગમે છે
I love chocolate baubles

આજે હું બૌજ થાકી ગયો છું
I am very tired today

હવે હું ક્યારે આવીશ
Now when will I come?

આજે તમે વિચારીલો
Today you thought

આજે દિવશ સારો છે
Today is a good day

આજે મારા ઘરે ખીચડી બની છે
Today there is chaos in my house

તમે આજે ક્યાં ગયા હતા
where did you go today

તમે આજે ક્યાં વૃદ્ધાશ્રમ જાઓ છો
Where are you going to the old age home today?

તમે શું જમીયા
what did you eat

કાલે મેં જમવામાં ખીર ખાધી હતી
Yesterday I ate pudding for lunch

તે આજે સવાર માં શું નાસ્તો કરિયો હતો
What did he have for breakfast this morning?

મારું પરિવાર બૌજ મોટું છે
My family is big

મને શૂર્ય ને સાંજે ઢળતા જોવાનું ગમે છે
I love watching the sunset in the evening

તમે આજે સાંજે ક્યાં બેસવા ના છો
Where are you going to sit this evening?

તમને બધાને મારો ખુબ ખુબ આભાર
Thank you very much to all of you

આજે હું તમે બધા પિક્ચર જોવા લઇ જઇ છું
Today I am going to take you all to see the picture

તને હું આજે એક વાત કહેવાનો છું પણ
I want to tell you one thing today

મને તીખું જમવાનું ગમે છે
I love spicy food

આજે કયો વાર છે
What time is it today?

શું થયું
what happened

હું શું તમને ગમું છું
I do like you

આજે રમવા જવાનું છે
Going to play today

હું આજે બાર નથી આવાનો
I am not twelve today

તમે મારા ઉપર થોડી દયા કરો
Have some mercy on me

આંખ એટલે
Eye means

વાદળ
the cloud

જોવો ત્યાં સાપ છે
Look there is a snake

જોવો આ મહેલ કેટલું સુંદર છે
Look how beautiful this palace is

ગઈ કાલે હું સુરત જઉં છું
I am going to Surat yesterday

આજે મારા સપના પૂરા થઇ ગયા
Today my dreams have come true

આજે કઈ તારીખ છે
What date is today?

હું અમદાવાદ થી સુરત જવા માંગુ છું
I want to go from Ahmedabad to Surat

આજ કાલ માં હું તમારું કામ કરી આપીશ
Today I will do your work

આજે હું રજા ઉપર છું
Today I am on holiday

એ તમને શું કહેવા માગે છે
What does it want to tell you?

હા તમારે બોલો હું સાંભળું છું
Yes you speak I hear

આજે તમે એકલા શાકભાજી લેવા જાઓ છો
Today you go alone to buy vegetables

આજે રાતે ચાંદ મોડો આવશે
The moon will rise late tonight

ઉભા રહો
stand up

બેસી જાઓ
sit dow

આજે મને ભૂખ લાગી છે
I am hungry today

કયારે એ દિવસ આવશે
When will that day come?

તમે કેટલા કિલોમીટર દોડી શકો છો
How many kilometers can you run?

તમે કેટલાં દૂર જવાના છો
How far are you going to go?

આ સસલું કેટલું સારું છે
How good is this rabbit

આજે પવન કેટલો સરસ આવે છે
How nice the wind is today

બારી ની જગ્યા મારી છે
The window space is mine

આ હાથી કેટલો મોટો છે
How big is this elephant?

આજે મને કોઈ મળવા આવ્યું
Someone came to see me today

મને આ રમત માં કોઈ રસ નથી
I have no interest in this game

હું ક્રિકેટ રમવા જઉં છું
I am going to play cricket

આજે મારો ઉપવાશ છે
Today I am fasting

હવે આ જગ્યા ખાલી કરી દેવી છે
Now this place has to be vacated

જોવો આ બદામ નું ઝાડ છે
Look, this is an almond tree

આ મોર કેટલો સુંદર છે
How beautiful is this peacock

આ પોપટ કેટલી મીંઢું મીંઢું બોલે છે
This parrot talks so sweetly

હું જાણું છું મારી મની વાત
I know about my money

તને આજે સ્કૂલ નથી જવું
You don’t have to go to school today

કાલે મારે વેલી ઊઠવા નું છે
Tomorrow I have to climb the vine

મને સફરજન ખાવું છે
I want to eat an appl

ભારત મારો દેશ છે
India is my country

આજે મારી ઘડિયાર બગડી ગઈ છે
My watch is broken today

આ પાણી બૌજ ઊંડું છે
This water is very deep

પાણી બચાવો
save water

આકાશ માં બતક ઉડે છે
A duck flies in the sky

જંગલ
Forest

ખેતર
farm

સોમનાથ મંદિર
Somnath Temple

પ્રાણીસઘળાંય
fauna

બાકીચો
remaining

રાત સવાર બપોર સાંજ
night morning afternoon evening

ગધેડો
the donkey

ગેંડા
Rhinoceros

કદર
Value

કોયલ
Cuckoo

કાગડો
the crow

આજે શનિવાર છે
Today is Saturday

શાકાહારી
vegetarian

માંસાહારી
carnivorous

દરવાજો ખોલો
Open the door

તારી કાર નો ધરવાજો ખોલ
Open your car door

હું થોડી વાર પછી તારી જોડે વાત કરું
I will talk to you later

તમે મને જવાબ આપો
You answer me

ગઈ કાલે શું કરતા હતા
What were you doing yesterday?

ફળ
fruit

મારી કાપડની દુકાન છે
I have a cloth shop

મારી મોજડી ની દુકાન છે
I have a shoe shop

હવે તમારી તબિયત કેવી છે
How is your health now?

હું ઘરે નથી આજે
I’m not at home today

તારો આજ નો દિવશ સારો રહે
Have a good day today

તને શું ચિંતા છે
what are you worried about

મેને આજે થોડુ કામ છે
I have some work today

Scroll to Top