English verbs in Gujarati

 1. Accept – સ્વીકાર કરવું
 2. Achieve – પ્રાપ્ત કરવું
 3. Act – કામ કરવું
 4. Adapt – સ્વરૂપરેખાંકિત કરવું
 5. Add – ઉમેરવું
 6. Adjust – સુયોજિત કરવું
 7. Admire – પ્રશંસા કરવી
 8. Advise – સલાહ આપવી
 9. Agree – સંમત થવું
 10. Aim – ધ્યાન કરવો
 11. Analyze – વિશ્લેષણ કરવું
 12. Apologize – ક્ષમા માંગવી
 13. Arrange – વ્યવસ્થાપિત કરવું
 14. Ask – પૂછવું
 15. Assist – સહાય કરવી
 16. Attack – હુમલો કરવો
 17. Attempt – પ્રયાસ કરવો
 18. Avoid – ટાળવું
 19. Bake – બેક કરવો
 20. Bathe – નહાવી
 21. Behave – વર્તણ કરવું
 22. Believe – વિશ્વાસ કરવું
 23. Borrow – ઉધાર લેવું
 24. Break – તોડવું
 25. Build – બનાવવું
 26. Buy – ખરીદી કરવી
 27. Calculate – ગણવું
 28. Call – કરવી
 29. Capture – કેપ્ચર કરવું
 30. Care – ખ્યાલ રાખવું
 31. Carry – લાવવું
 32. Catch – પકડી લેવું
 33. Change – બદલવું
 34. Chat – ચેટ કરવું
 35. Check – તપાસ કરવી
 36. Choose – પસંદ કરવી
 37. Clean – સાફ કરવી
 38. Climb – ચઢવું
 39. Collect – સંગ્રહ કરવું
 40. Come – આવો
 41. Compete – પ્રતિસ્પર્ધા કરવી
 42. Complain – તકારીબન કરવું
 43. Complete – પૂર્ણ કરવું
 44. Contribute – યોગદાન આપવો
 45. Cook – બનાવવો
 46. Copy – કોપી કરવું
 47. Count – ગિનતી કરવી
 48. Create – બનાવવું
 49. Cry – રોવું
 50. Dance – નૃત્ય કરવો
 51. Dare – આવાજમાં પુછેવું
 52. Decide – નિર્ણય કરવો
 53. Decorate – સજાવવું
 54. Define – વ્યાખ્યાત કરવી
 55. Deliver – વહેચવી
 56. Depend – આધાર બનાવો
 57. Describe – વર્ણન કરવો
 58. Desire – ઇચ્છા કરવી
 59. Destroy – તુચ્છ કરવું
 60. Develop – વિકાસ કરવો
 61. Disagree – અસંમત થવું
 62. Discover – શોધવું
 63. Discuss – ચર્ચા કરવી
 64. Divide – વાંચવું
 65. Do – કરવું
 66. Donate – દાન કરવું
 67. Doubt – સંદેહ રાખવો
 68. Draw – આકર્ષણ કરવો
 69. Dream – સ્વપ્ન જોવો
 70. Drink – પીવું
 71. Drive – ચાલાવી
 72. Drop – ડ્રોપ કરવું
 73. Earn – કમાવી
 74. Eat – ખાવું
 75. Edit – સંપાદન કરવું
 76. Educate – શિક્ષણ આપવું
 77. Employ – નોકરી આપવી
 78. Encourage – પ્રોત્સાહિત કરવું
 79. Enjoy – આનંદ માણવો
 80. Enter – પ્રવેશ કરવો
 81. Escape – બચવી
 82. Explain – સમજાવો
 83. Explore – અન્વેષણ કરવું
 84. Fail – નિષ્ફળ થવું
 85. Fall – પડવું
 86. Feed – ખોરાક આપવી
 87. Fight – લડવું
 88. Find – શોધો
 89. Finish – સમાપ્ત કરવું
 90. Fix – ઠીક કરવું
 91. Fly – ઉડવું
 92. Follow – અનુસરવું
 93. Forgive – ક્ષમા કરવી
 94. Fulfill – પૂર્ણ કરવું
 95. Gather – જુટવું
 96. Generate – ઉત્પાદિત કરવું
 97. Get – મેળવો
 98. Give – આપવો
 99. Go – જવું
 100. Grab – પકડી લેવી
 101. Grow – વધારો
 102. Handle – સંભાળવું
 103. Hang – લટકવું
 104. Hate – ઘૃણા કરવી
 105. Have – હોઈ શકવું
 106. Help – મદદ કરવી
 107. Hide – છુપાવો
 108. Hit – હિટ કરવું
 109. Hold – ધરાવો
 110. Hope – આશા રાખવી
 111. Hunt – શિકાર કરવી
 112. Ignore – ઉપેક્ષા કરવી
 113. Imagine – કલ્પના કરવી
 114. Improve – સુધારવું
 115. Include – સમાવી
 116. Inform – સૂચવી
 117. Insist – જોરથી કહીએ
 118. Introduce – પરિચય કરાવો
 119. Investigate – તપાસ કરવું
 120. Invite – આમંત્રણ આપવો
 121. Jump – ઉછલવું
 122. Keep – રાખવું
 123. Kick – મૂકવું
 124. Kill – મારવું
 125. Know – જાણવું
 126. Laugh – હસવું
 127. Learn – શીખવું
 128. Leave – છોડવું
 129. Listen – સાંભળવું
 130. Live – જીવવું
 131. Love – પ્રેમ કરવું
 132. Make – બનાવવું
 133. Manage – વ્યવસ્થા કરવી
 134. Meet – મળવું
 135. Miss – ક્ષતિ થઈ જવું
 136. Move – હિલવું
 137. Need – જરૂર હોવું
 138. Notice – નોંધ લેવી
 139. Open – ખોલવું
 140. Organize – સંગઠિત કરવું
 141. Overcome – પરાજિત કરવું
 142. Paint – પેઇન્ટ કરવું
 143. Participate – ભાગ લેવો
 144. Pay – ચૂકવો
 145. Perform – પૂર્વાવલોકન કરવો
 146. Plan – યોજના બનાવી
 147. Play – રમવું
 148. Please – મોંઘવું
 149. Practice – અભ્યાસ કરવું
 150. Predict – આગામી કહેવું
 151. Prepare – તૈયારી કરવી
 152. Present – પ્રસ્તુત કરવું
 153. Protect – સંરક્ષણ કરવું
 154. Provide – પૂરવું
 155. Pull – ખેંચો
 156. Push – ધાકો
 157. Question – પ્રશ્ન કરવું
 158. Read – વાંચવું
 159. Realize – અનુભવવું
 160. Receive – મેળવો
 161. Recommend – સૂચવી
 162. Reduce – ઘટાડવું
 163. Reflect – પ્રતિબિંબ કરવો
 164. Refuse – અસ્વીકાર કરવું
 165. Regret – ખેદ કરવું
 166. Remember – યાદ રાખવું
 167. Remove – કાઢી નાખો
 168. Repair – સારવાર કરવી
 169. Repeat – ફરીથી કહો
 170. Reply – જવાબ આપવો
 171. Request – વિનંતિ કરવી
 172. Rescue – બચાવો
 173. Respect – આદર કરવો
 174. Rest – આરામ કરવો
 175. Return – પાછા આવો
 176. Run – ચાલો
 177. Save – સાચવો
 178. Say – કહો
 179. Search – શોધવી
 180. See – જોવું
 181. Seek – શોધી
 182. Select – પસંદ કરો
 183. Send – મોકલો
 184. Serve – સેવા આપો
 185. Share – શેર કરો
 186. Show – બતાવો
 187. Sing – ગાઓ
 188. Sit – બેઠો
 189. Sleep – સુતો
 190. Smile – મુસકાન કરો
 191. Solve – સમાધાન કરો
 192. Speak – બોલો
 193. Spend – ખર્ચ કરો
 194. Stand – ખડો થાઓ
 195. Start – શરૂ કરો