English to Gujarati Sentences – about food

 1. I love eating pizza. (હું પીઝા ખાવનો પ્રેમ કરું છું.)
 2. Fresh fruits are good for your health. (તાજા ફળ તમારી આરોગ્ય માટે સારા છે.)
 3. My favorite dessert is chocolate cake. (મારું મનપસંદ ડેઝર્ટ ચોકલેટ કેક છે.)
 4. Gujarati thali is a delicious traditional meal. (ગુજરાતી થાળી એ મજેદાર સાંપ્રદાયિક ભોજન છે.)
 5. I enjoy drinking a cup of tea in the morning. (હું સવારે એક કપ ચા પીવા મજા કરું છું.)
 6. Homemade pasta is always the best. (ઘરમાં બનેલી પાસ્તા હંમેશા સૌથી સારી છે.)
 7. I like to eat spicy Indian curries. (મને તીખો ભારતીય કરી ખવાની ગમે છે.)
 8. Freshly squeezed orange juice is refreshing. (તાજે સીક્વઝ જૂસ તાજગી આપે છે.)
 9. Gujarati snacks like dhokla and fafda are popular. (ઢોકળા અને ફાફડા જેવા ગુજરાતી સ્નેક પ્રસિદ્ધ છે.)
 10. I enjoy trying different cuisines when I travel. (હું મારી યાત્રા કરતાં વિવિધ ભોજનસામગ્રી થાય માં આવે છે.)
 11. The aroma of freshly brewed coffee is irresistible. (તાજે ઉકેલા કૉફીની સુગંધ પ્રત્યેક ખેંચેતી છે.)
 12. Gujarati street food like pav bhaji and dabeli is mouth-watering. (ગુજરાતી સ્ટ્રીટ ફૂડ પાવ ભાજી અને દાબેલી મળવી અનુભવાય છે.)
 13. A balanced diet includes a variety of vegetables and proteins. (સંતુલિત આહારમાં વિવિધ શાકભાજી અને પ્રોટીન હોય છે.)
 14. I prefer mild spices in my food. (હું મારા ભોજનમાં હલકા મસાલો જોઈએ છે.)
 15. Gujarati cuisine offers a blend of sweet, savory, and tangy flavors. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં મીઠો, ખારો અને ખાટો સ્વાદ છે.)
 16. I enjoy eating a hearty breakfast in the morning. (હું સવારે મોઠો બ્રેકફાસ્ટ ખવાની આનંદ મેળવું છું.)
 17. I prefer organic food over processed food. (હું સાચા ભોજનની સલાહ આપે છે જેનું માલતાળ ન થાય.)
 18. Gujarati sweets like jalebi and ghevar are famous. (જલેબી અને ઘેવર જેવી ગુજરાતી મીઠાઇઓ પ્રખ્યાત છે.)
 19. I enjoy trying different flavors of ice cream. (હું વિવિધ આઇસક્રીમના ફ્લેવર પર ચાલવવામાં આવે છે.)
 20. I like to add spices to enhance the flavor of my dishes. (મારા વ્યંજનોમાં સ્વાદ વધારવા માટે મસાલા ઉમેરવો પસંદ કરું છું.)
 21. Gujarati cuisine is known for its wide variety of dhals. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં વિવિધ ઢાળોની વિશેષતા જાણીતી છે.)
 22. I enjoy eating street food during festivals like Navratri. (હું નવરાત્રી જેવા ઉત્સવોમાં સ્ટ્રીટ ફૂડ ખવાની આનંદ મેળવું છું.)
 23. A bowl of warm soup is comforting on a cold day. (ઠંડીમાં વાર્મ સૂપનો આનંદ મળે છે.)
 24. Gujarati delicacies like undhiyu and handvo are rich in flavors. (ઉંધિયુ અને હંડવો જેવા ગુજરાતી વિશેષતાઓ ફ્લેવરફૂલ છે.)
 25. I enjoy having a picnic with sandwiches and salads. (હું સેન્ડવિચ અને સલાડ સાથે પિકનિકની આનંદ મેળવું છું.)
 26. Gujarati street vendors offer a wide range of snacks like khaman and thepla. (ગુજરાતી સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ ખમણ અને થેપલા જેવા વિવિધ સ્નેક પૂરું કરે છે.)
 27. I enjoy savoring a cup of hot cocoa on a winter evening. (હું શિયાળી સંજે હોટ કોકોની આનંદ મેળવું છું.)
 28. Gujarati street food like sev puri and pani puri is a burst of flavors in the mouth. (ગુજરાતી સ્ટ્રીટ ફૂડ સેવ પુરી અને પાણી પુરી મુખમાં ફ્લેવરફૂલ છે.)
 29. A bowl of steaming hot soup is perfect for a rainy day. (ગરમ સૂપનો એક કટોરો મોસમી દિવસ માટે સરસ છે.)
 30. Gujarati sweets like basundi and shrikhand are rich and creamy. (બાસુંદી અને શ્રીખંડ જેવી ગુજરાતી મીઠાઇઓ ધાણા અને ક્રીમી છે.)
 31. I enjoy eating a warm bowl of oatmeal for breakfast. (હું બ્રેકફાસ્ટ માટે તાજી ઓટમીલનો એક ગરમ કટોરો ખવાની આનંદ મેળવું છું.)
 32. Gujarati cuisine offers a variety of pickles like mango pickle and lemon pickle. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં કેરી અને લીંબું જેવા વિવિધ આચાર મળે છે.)
 33. I enjoy eating a slice of freshly baked bread with butter. (હું તાજગી પકેલા બ્રેડનો એક ટકટલો માંસો સાથે ખવાની આનંદ મેળવું છું.)
 34. Gujarati cuisine includes a variety of lentil dishes like dal dhokli and khichdi. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં દાળ ઢોકલી અને ખીચડી જેવી વિવિધ લંચનસામગ્રી શામેલ છે.)
 35. I enjoy eating a refreshing salad with a variety of veggies. (હું વિવિધ શાકભાજી સાથે એક રમતજનક સલાડ ખવાની આનંદ મેળવું છું.)
 36. Gujarati cuisine offers a range of breads like thepla and puri. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં થેપલા અને પૂરી જેવી વિવિધ રોટીઓ મળે છે.)
 37. I enjoy eating a bowl of creamy pasta with a variety of toppings. (હું વિવિધ ટોપિંગસાથે એક ક્રીમી પાસ્તાનો કટોરો ખવાની આનંદ મેળવું છું.)
 38. Gujarati cuisine is known for its unique combination of sweet and savory flavors. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં મીઠી અને ખારી સ્વાદની વિશેષતા જાણીતી છે.)
 39. I enjoy sipping a refreshing glass of lemonade on a hot day. (હું ગરમ દિવસે એક તાજો લીંબુ સીપવા નો આનંદ મેળવું છું.)
 40. Gujarati cuisine offers a variety of chutneys like coriander chutney and coconut chutney. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ધાણા પુદીના ચટણી અને નારિયેળ ચટણી જેવી વિવિધ ચટણીઓ મળે છે.)
 41. I enjoy having a bowl of hot and spicy ramen on a rainy day. (હું બારિશમાં એક ગરમ અને તીખો રામેનનો કટોરો ખવાની આનંદ મેળવું છું.)
 42. Gujarati cuisine includes a variety of snacks like khandvi and patra. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ખાંડવી અને પાત્રા જેવી વિવિધ સ્નેક શામેલ છે.)
 43. I enjoy having a bowl of creamy and cheesy macaroni for dinner. (હું રાત્રે એક ક્રીમી અને ચીઝી મેકરોનીનો કટોરો ખવાની આનંદ મેળવું છું.)
 44. Gujarati cuisine offers a range of sweets like doodh paak and gulab jamun. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં દૂધ પાક અને ગુલાબ જામુન જેવી વિવિધ મીઠાઇઓ મળે છે.)
 45. I enjoy eating a warm and flaky croissant with a cup of coffee. (હું ગરમ અને કાંટાયુક્ત ક્રોસાંટનો એક ખખાવાની આનંદ મેળવું છું અને એક કપ કૉફી સાથે આપેલું છું.)
 46. Gujarati cuisine includes a variety of snacks like muthiya and thepla. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં મુથિયા અને થેપલા જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 47. I enjoy having a bowl of creamy and flavorful risotto for dinner. (હું રાત્રે એક ક્રીમી અને સ્વાદિષ્ટ રિસોટોનો કટોરો ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 48. Gujarati cuisine offers a variety of farsan like fafda and ganthiya. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ફાફડા અને ગંઠિયા જેવી વિવિધ ફરસાણ આવે છે.)
 49. I enjoy eating a warm and gooey chocolate lava cake. (હું એક ગરમ અને લીંબુવાળું ચોકલેટ લાવા કેક ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 50. Gujarati cuisine includes a variety of snacks like dhokla and khandvi. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ઢોકળા અને ખાંડવી જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 51. I enjoy having a plate of spicy and tangy chaat. (હું તીખો અને ખાટો ચાટનો પ્લેટ આનંદ માં ખવાની આનંદ મેળવું છું.)
 52. Gujarati cuisine offers a variety of drinks like buttermilk and sugarcane juice. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં છાછ અને ઓસરણ રસ જેવી વિવિધ પીણાંસામગ્રી મળે છે.)
 53. I enjoy eating a bowl of hot and spicy chili with rice. (હું ગરમ અને તીખો ચિલી નો કટોરો અને ચોખો સાથે ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 54. Gujarati cuisine includes a variety of sweets like basundi and mohanthal. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં બાસુંદી અને મોહનથાળ જેવી વિવિધ મીઠાઇઓ આવે છે.)
 55. I enjoy having a bowl of spicy and tangy sambar with dosa. (હું તીખો અને ખાટો સામ્બાર નો કટોરો અને દોસા સાથે ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 56. Gujarati cuisine offers a variety of snacks like khaman and handvo. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ખમણ અને હંડવો જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 57. I enjoy eating a bowl of hot and creamy tomato soup. (હું ગરમ અને ક્રીમી ટોમેટો સૂપ નો કટોરો ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 58. Gujarati cuisine includes a variety of desserts like shrikhand and basundi. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં શ્રીખંડ અને બાસુંદી જેવી વિવિધ ડેઝર્ટ આવે છે.)
 59. I enjoy having a plate of spicy and flavorful biryani. (હું તીખો અને સ્વાદિષ્ટ બિર્યાની નો પ્લેટ ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 60. Gujarati cuisine offers a variety of snacks like patra and fafda. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં પાત્રા અને ફાફડા જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 61. I enjoy eating a plate of hot and crispy pakoras. (હું ગરમ અને ક્રિસ્પી પકોરા નો પ્લેટ ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 62. Gujarati cuisine includes a variety of sweets like jalebi and mohanthal. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં જલેબી અને મોહનથાળ જેવી વિવિધ મીઠાઇઓ આવે છે.)
 63. I enjoy having a bowl of hot and spicy noodles for lunch. (હું દિવસમાં એક ગરમ અને તીખા નૂડલ્સનો કટોરો ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 64. Gujarati cuisine offers a variety of snacks like khandvi and dhokla. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ખાંડવી અને ઢોકળા જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 65. I enjoy having a plate of hot and spicy chicken curry. (હું તીખો અને ગરમ ચિકન કરી નો પ્લેટ ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 66. Gujarati cuisine includes a variety of snacks like ganthiya and sev. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ગંઠિયા અને સેવ જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 67. I enjoy eating a bowl of hot and spicy chili paneer. (હું ગરમ અને તીખો ચિલી પનીર નો કટોરો ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 68. Gujarati cuisine offers a variety of sweets like ghughra and mohanthal. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ઘુઘરા અને મોહનથાળ જેવી વિવિધ મીઠાઇઓ આવે છે.)
 69. I enjoy having a plate of hot and spicy chicken wings. (હું તીખો અને ગરમ ચિકન વિંગ્ઝ નો પ્લેટ ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 70. Gujarati cuisine includes a variety of snacks like dhokla and patra. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ઢોકળા અને પાત્રા જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 71. I enjoy eating a bowl of hot and spicy Thai curry. (હું ગરમ અને તીખો થાઇ કરી નો કટોરો ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 72. Gujarati cuisine offers a variety of sweets like doodh paak and shrikhand. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં દૂધ પાક અને શ્રીખંડ જેવી વિવિધ મીઠાઇઓ આવે છે.)
 73. I enjoy having a plate of hot and spicy fish curry. (હું તીખો અને ગરમ માછલી કરી નો પ્લેટ ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 74. Gujarati cuisine includes a variety of snacks like kachori and fafda. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં કચોરી અને ફાફડા જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 75. I enjoy having a bowl of hot and spicy Szechuan noodles. (હું ગરમ અને તીખા સ્વેઝવાન નૂડલ્સનો કટોરો ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 76. Gujarati cuisine offers a variety of sweets like doodh pak and mohanthal. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં દૂધ પાક અને મોહનથાળ જેવી વિવિધ મીઠાઇઓ આવે છે.)
 77. I enjoy eating a plate of hot and spicy biryani. (હું તીખો અને ગરમ બિર્યાની નો પ્લેટ ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 78. Gujarati cuisine includes a variety of snacks like ganthiya and muthiya. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ગંઠિયા અને મુથિયા જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 79. I enjoy having a bowl of hot and spicy kimchi ramen. (હું ગરમ અને તીખા કીંચી રામેનનો કટોરો ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 80. Gujarati cuisine offers a variety of snacks like fafda and ganthiya. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ફાફડા અને ગંઠિયા જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 81. I enjoy eating a bowl of hot and spicy kimchi fried rice. (હું ગરમ અને તીખા કીંચી ફ્રાઇડ રાઇસનો કટોરો ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 82. Gujarati cuisine includes a variety of sweets like shrikhand and ghughra. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં શ્રીખંડ અને ઘુઘરા જેવી વિવિધ મીઠાઇઓ આવે છે.)
 83. I enjoy having a plate of hot and spicy beef curry. (હું તીખો અને ગરમ બીફ કરી નો પ્લેટ ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 84. Gujarati cuisine offers a variety of snacks like thepla and kachori. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં થેપલા અને કચોરી જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 85. I enjoy having a bowl of hot and spicy mapo tofu. (હું ગરમ અને તીખા માપો ટોફુ નો કટોરો ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 86. Gujarati cuisine includes a variety of sweets like jalebi and doodh paak. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં જલેબી અને દૂધ પાક જેવી વિવિધ મીઠાઇઓ આવે છે.)
 87. I enjoy eating a plate of hot and spicy tandoori chicken. (હું તીખો અને ગરમ તંદૂરી ચિકન નો પ્લેટ ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 88. Gujarati cuisine offers a variety of snacks like fafda and muthiya. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ફાફડા અને મુથિયા જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 89. I enjoy having a bowl of hot and spicy pad Thai noodles. (હું ગરમ અને તીખા પેડ થાઇ નૂડલ્સનો કટોરો ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 90. Gujarati cuisine includes a variety of snacks like ganthiya and sev. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ગંઠિયા અને સેવ જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 91. I enjoy eating a plate of hot and spicy chili chicken. (હું તીખો અને ગરમ ચિલી ચિકન નો પ્લેટ ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 92. Gujarati cuisine offers a variety of sweets like basundi and shrikhand. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં બાસુંદી અને શ્રીખંડ જેવી વિવિધ મીઠાઇઓ આવે છે.)
 93. I enjoy having a bowl of hot and spicy tom yum soup. (હું ગરમ અને તીખો ટોમ યમ સૂપનો કટોરો ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 94. Gujarati cuisine includes a variety of snacks like fafda and khandvi. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ફાફડા અને ખાંડવી જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 95. I enjoy eating a plate of hot and spicy shrimp curry. (હું તીખો અને ગરમ શ્રીમ્પ કરી નો પ્લેટ ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 96. Gujarati cuisine offers a variety of snacks like dhokla and ganthiya. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ઢોકળા અને ગંઠિયા જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)
 97. I enjoy having a bowl of hot and spicy ramen. (હું ગરમ અને તીખો રામેન નો કટોરો ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 98. Gujarati cuisine includes a variety of sweets like shrikhand and mohanthal. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં શ્રીખંડ અને મોહનથાળ જેવી વિવિધ મીઠાઇઓ આવે છે.)
 99. I enjoy eating a plate of hot and spicy masala dosa. (હું તીખો અને ગરમ મસાલા દોસા નો પ્લેટ ખવાનું આનંદ મેળવું છું.)
 100. Gujarati cuisine offers a variety of snacks like khaman and fafda. (ગુજરાતી વ્યંજનમાં ખમણ અને ફાફડા જેવી વિવિધ સ્નેક આવે છે.)