અંગ્રેજી જાણ્યા વગર IELTS જોઈન કરી – ગિલ સર

અંગ્રેજી જાણ્યા વગર એલ્ટ્સ જોઈન કરી Did you start IELTS without understanding basics of English- According to Gill Sir , it is the most horrible mistake to do? Know why? જાણો   Failure in completing course – IELTS પૂરો નહિ થાય.  Don’t know grammar – વ્યાકરણ નથી આવડતું  Can’t read English-  વાંચતા નથી આવડતું  Waste of Money … Continue reading અંગ્રેજી જાણ્યા વગર IELTS જોઈન કરી – ગિલ સર